Protestë e vitit 1878

Protestë e vitit 1878

Protestë e krerëve të Mirditës, Pukës, Kthellës, Malësisë së Lezhës dhe Lurës drejtuar të plotfuqishmëve të Fuqive të Mëdha në Kon¬gresin e Berlinit me kërkesën për njohjen e autonomisë. krahinore, si dhe të së drejtës për krijimin e një shteti autonom.


Mirditë, 18 qershor 1878

Protestë e krerëve të Mirditës, Pukës, Kthellës, Malësisë së Lezhës dhe Lurës drejtuar të plotfuqishmëve të Fuqive të Mëdha1 në Kongresin e Berlinit me kërkesën për njohjen e autonOIllisë. krahinore, si dhe të së drejtës për krijimin e një shteti autonom  ... Ne të nënshkruarit, krerë e pleq të Mirditës, të Pukës, të Ohrit të Vogël, të Malësive të Lezhës, i lutemi ... asaj konsullate të nderuar, që të ketë mirësinë t'u transmetojë dhe t'u parashtrojë sa. më pa~ë zo¬tërinjve të plotfuqishëm në Kongresin evropian në Berlin lutjen tonë si më poshtë vijon:

Vendet tona, sikurse dihet, janë rregulluar dhe janë qeverisur kur¬doherë me ligjet e veta dhe për pa,sojë, në fakt, kanë gëzuar autonominë. Prands,j ne lutemi që kjo autonomi të njihet zyrtarisht edhe nga Fuqitë e Mëdha evropiane dhe Puka, Ohri i Vogël, Malësitë e Lezhës dhe Lura të bashkohen me Mirditën dhe të mbeten nën komandën e menjëher¬shme dhe të drejtpërdr.ejtë të kryetarit tonë shumë të dashur, të natyr¬shëm dhe trashëgimtar, Prenkë Bibë Dodës. Vendet tona herë pas here e kanë shfaqur dëshirën e përbashkët për të formuar një shtet të njohur autonom të vetëm me Mirditën2 dhe një dëshmi e veçantë janë faktet që kanë. ndodhl,lr prej dy vjetësh e këtej, prandaj shpresojmë se aspira¬tat tona, me qëllim që edhe të mund të ec:im në fund të fundit në rrugën e përparimit dhe të qytetërimit që aq shumë e dëshirojmë, do të merren parasysh dhe do të kenë miratimin e zotërinjv;e të plotfuqishëm në Kongresin e Berlinit3...

Me besim se ajo konsull atë e nderuar do të ketë mirësinë t'i japë një mbështetje të fortë dhe rrugë të shpejtë kësaj lutjes sonë, kemi nderin të shprehim ndjenjat e respektit më të thellë…

Llesh Mar Shtiefni plak.
Llesh Gjeta.
Ndue Lleshi
Per Ndoj
Per Nikolla.
Llesh Ndoka.
Gjergj Gjoka.
Per Deda krye.
Per Nikolla
Llesh Mash Preni.
Per Gjergji
Kolë Ndoka
Prek Kola plak.
Nikollë Ndreca krye.

Ohri i Vogël

Llesh Preka krye
Nikollë Gjeta.
Bush Shuli
Mark Ndue Gjeta krye.
Bib Gjoka
Marka Gjini
Llesh Doda
Ndue Per Doda krye
Gjok Gega plak
Gjin Gega
Kros Maca.
Geg Deda

Malësia e Lezhës
 
Geg Preni krye
Geg Marku
Jak Ndoi
Kol Toma
Simoh Leka krye
Prend Nikolla
Dedë Paloka
 Gjergj Dushi plak


    PUKA
 
                Pjetër Smaili plak             
Kolë Marashi
                   Ndue Mar Nikolli              
                    Prenk ë Pali krye              
                   Gjokë Gjergji plak              
                             Ndrec Preni                          
                      Pjetër Mirashi                  
Kolë Rexha
 
               LURA               
Kolë Bushi krye
Dedë Vladi
Dedë Vladi
Selman Reçi
Ali Meria
Hasan Ajazi
Ali Limani plak

HHStA, PA, Konsullata e Shkodrës, XXXVIII /226, 230, 235, 240, 243, 248. Shtojcë e informacionit të konsullit të Austro-Hungarisë në Shkodër Lipih, datë 24 qershor 1878 pr. 60; AIH, mf. A-797, f. 55-56, pr. 60. AMAE, epe, ishte mohimi i autQll10misë kombëtare të Konsullata e Shkodrës, vëll. 21, fl. 156 TV. Fo-195, 337, x154383. Përkthyer nga origjinali italisht.

1) Kjo lutje u është dorëzuar njëkohësisht konsullatave franceze, angleze, ita¬liane dhe austro-hungareze .në Shkodër.
2) Kuptohet se këtu kemi të bëjmë me një kërkesë të MalëSive për njohjen e autonomisë së tyre ll@ tiaZOhej më tepër në partikularizm.in lokal. Në këtë drejtim ndikonin si krerët feudalë me Prenkë Bibë Dodën në krye, ashtu dhe politika e Fuqirve. të Mëdho!l, veçanërisht Austro-Hungarisë dhe Francës, që synonin të mbandn «pI'otektoI:atin fetar» mbi IlOipullsitë katolike të Pe¬randorisë Osmane.
Kongresi i Berlinit nënshkToi një protokoll të veçantë për «privilegjet dhe liritë e posaçme» të Mirditës në kuadrin e Perandorisë, por kjo nuk mund të barazohet me autonominëshqilptare, sepse ngrihej mbi partikulariunin lokal. Në fakt një trajtim i tillë i çështjes Shqipërisë.