Dr. Tonin Deda

Dr. Tonin Deda

Dr. Tonin Deda
Mbiemri                           Deda
Emri                                Tonin (Ton).
Date lindja:                     20. 10. 1947
Gjendja familjare:           I martuar me 4 femije
Vendbanimi:                   Tirane.
Adresa e punes:             Instituti i Kerkimeve Gjeologjike Tiranë.
Profesioni:                      Inxhiner Gjeolog.
Grada Shkencore:           Doktor i Shkencave Gjeologjike.

Studimet universitare:

1967-1972    Universiteti Shteteror  i Tiranes, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave.

 
Vendet e Punes:

- 1973-1995, Ndemarrja Gjeologjike  e  Pukës  (1973-1975, Ekspedita Gjeologjike Qafe Bari -Munellë; 1976-1977 Byroja e Pergjithesimit;1978-1990, Krye/Gjeolog i Ndermarrjes, 1991-1995, Drejtor i Ndermarrjes). 
- 1996-2005, Instituti i Kerkimeve Gjeologjike Tirane, (Sektori i mineraleve te dobishme, Departamenti i vendburimeve dhe metalogjenise. Drejtor Departamenti dhe Shef Sektori (2006-2008)

Aktiviteti i punes:

- Aktivitet i gjëre kerkimor-shkencor si drejtues teknik per 5 vite ne ekspediten Qafe Bari-Munelle te Pukës, me kontribut direkt në projektimet e para dhe drejtimin e punimeve te kerkim-zbulimin  te  vendburimit Munelle ne vitet 1973-1978, ku se bashku me specialiste te tjere u zbulua vendburimi me i madh i vendit i baker-zinkut armbajtes (polimetalor) me perspektive te qarte per dyfishimn e rezervave/resureseve;

 - Drejtues teknik (K/gjeolog dhe Kryetar i Keshillit Shkencor) i Ndermarrjes Gjeologjike Puke per 14 vite,  ku jane zbuluar 20 vendburime bakri, zinku, metale te çmuar (ar-argjend), polimetale, kaoline, granite, magnezit, xhame vullkanike, ku eshte arritur nje efektivitet 40-50 ton/ml per 20 vite, 2-3 here me te larte se mesatarja e vendit per konkretezimin e vendburimit Lak Roshi, Fushe Arrezi,  Munelle, Qafe Bari dhe te vendburimeve e objekteve te tjere, per vleresimin e arembajtes te mineralizimeve poilimetalore sulfure kryesisht te Munelles. Pjesmarrja per 15 vite ne te tematikat e studimet shkencore pergjithesuse regjionale  ne shkalle kombetare per bakrin, polimetalet, piritet, metalet e çmuara (Au, Ag), teletermalet (Hg-As), jo metaloret, mineralet industriale dhe materialet e ndertimit. Me ardhjen me konkurtim ne IKGj ne vitin 1996, i mbeshtetur nga Drejtoria e IKGj ringritem grupin e jometaloreve me nje teme     te Min. Aresimit e Shkences per jometaloret dhe materialet e ndertimit. Ne Ikgj jam pjesemarres ne Monografine "Metalogjenia e Shqiperise (1988) " dhe Monografine "Bakrit ne Shqiperi", studimet e punimeve komplekse e te perspektives (llogaritjet prognoze) se baker-zinkut se rajonit Qafe Mali-Munelle-Gurth Spac-Spac, si drejtues kryesor i ketij studimit dhe  Drejtues i "Studimin e vleresimit gjeologo-ekonomik te bakrit dhe polimetaleve ne Shqiperi" tani ne vitet 2006-2007

  -   Anetar i Keshillit Shkencor te Institutit te Studimeve dhe Kerkimeve Gjeologjike per 12 vite (1981-1991) dhe 2006-2007, me kontribute ne oponenca, ekspertiza te studimeve dhe punimeve shkencore (4 ekspertiza te temave te IKGJ) dhe disertacioneve (dy disertacione per bakrin).

  -  Anetar i Komisionit te Gjeologjise, Minierave dhe te Naftes te Komitetit te Shkences dhe Teknikes te Shqiperise ne vitet 1986-1992.

  - Vleresuar me Çmim Republike te Klasit te Dyte, Medalje e Urdher Pune per arritje shkencore ne kerkim-zbulimin e vendburimeve sulfure te bakrit ne teritorin e Pukes.

 -  Kam mbrojtur Disertacionin mbi metalogjenine e mineralizimeve sulfure te bakrit ne brezin Qafe Mali-Munelle-Reps ne vitin 2004.

I padenuar ose i pa indjekur penalisht.

Kualifikimet:

   - Pjesmarrja per kualifikim dhe ekperience ne Kine per 3 muaj per mineralizimet epitermale te As, Hg, te sulfureve te bakrit dhe polimetalore.

   - Pjesmarrje ne Ëorkshope, simpoziume, kongrese  per mineralizimet e arit, bakrit, polimetalet, per jometaloret, mineralet industriale, per magmatizmin e ofioliteve ne 5 aktivitete dhe ne  Itali, Angli, France, Greçi me kontribute ne botime, artikuj e studime ne keto aktivitete.

 Mbrojtur gjuhen ruse (nota 8) dhe  kualifikimin Tofel Anglisht (nota mire) dhe anglisht mbrojtur me noten 7, per te cilet kam deshmite perkatese.

Aktiviteti shkencor dhe publikimet:

Raporte, relacione, projekte, studime shkencore dhe botime.Marre pjese si drejtues dhe bashkeautor ne 64 studime, projekte tekniko-shkencore rajonale dhe kombetare te IKGJ dhe 20 artikuj shkencore. Nga të cilet 5 monografi per mineralizimet e bakrit, te materialeve te ndertimit, si dhe 12 botime ne revista tekniko-shkencore, nga te cilet 5 jashte vendit ne anglisht ne revista prestigjoze. Nga artikujt në 5 prej tyre, si autor i parë dhe 10 autor i dytë ndersa në të tjerat bashkeautor.
 
Fusha e  kerkimeve per punime shkencore

 Profesionin kam patur dhe e kam me pasion, kam patur me koleget nje kontribut dhe efektivitet te larte pe vleresimin e mineralimeve te bakrit, zinkut,  metaleve te cmuara, jo metealorve dhe kam pergatitje e synime te metejshme ne keto fusha:

  - Gjeologjia dhe metalogjenia e mineralizimeve sulfure hidrotermale te bakrit zinkut, Arit, polimetalorve, titanomagnetiteve dhe jo metaloreve

 - Vleresimin gjeologo-ekonomik te xeheroreve te mesiperm dhe te rivlersimin e rezultateve te punimeve te kerkim-zbulimit te  tyre, te teletermaleve e jometalorve. Sidomos per baker-zinkun e arin ne vullkanitet e gabro-plagjiogranitet, jometaloret si: kaolina, xhame vullkanke granit, barit, dausonitin etj kam punime dhe ekseperience  te gjate e direkte me efektivitet ne 20 vendburime.

- Metalogjenia dhe gjeologjia regjionale, krysisht te minealizimeve hidrotermale ato sulfure, teletermale (Hg-As), te jometaloreve

- Petrologjia e formimeve te vullkaniteve ne nivelin bashkekohor dhe te kompleksit dajkor si dhe te gabro o plagjiograniteve

- Problemet gjeologjike, petrologjike, metalogjenike te formimeve te mantelit (utramafiket) i njoh ne parim ne nivelin e sotem, por nuk kam aktivitet dhe pergatitje te vecante, ndersa per mineralizimet sulfure ne to kam nje njohje me te avancuar. Shenim  Per fushat e e mesiperme mund te punoj ne grup dhe mund te marr persiper drejtimin e studimeve shkencore dhe aplikative per te cilet jam kerkues, kam ide, problematike dhe projekte te vecanta te paraqitura edhe ne SHGJSH.
 
 Me poshte paraqes aktivitetin tim kerkimor- shkencor dhe aplikativ:

LISTA E STUDIMEVE DHE BOTIMEVE SHKENCORE

1.- Bakallbashi J., Gjoni VV., Deda T., Etj…(2005). -  Projekt Strategjia e zhvillimit te industrise minerare, bazuar ne politikat rajonale, per menaxhmin me efektivitet te burimeve minerale ekzistuese dhe atyre qe do te zbulohen per nje periudhe 15 vjeçare. Arkivi i SHGJSH

- Bezhani V., Milushi I., Sinoimeri A., Lulo A., Legisi M., Deda T. (1995) - Copper sulphide mineralization related to the Albanian ophiolites.VVorkshop: On Albanian ophiolites and related mineralization.

- Bezhani V., Myftari A., Dobi A., Deda T., (1976) - Raport studimor Ndertimi gjeologjik dhe persepektiva mineralizimit sulfur ne rajonin Qafe Mali-Shemri. Fondi IKGj

-  Bezhani V., Çakalli P., Turku I., Hoxha L., Deda T. etj (1980) - Projekt mbi studimin kriteret e kerkimit e prognozimit te mineralizimit sulfur te bakrit ne shkembinjte vullkanike dhe  prognoza e tij ne rajonin Helshan-Qafe Bari-Munelle-Spaç. Fondi i I K. Gj. Tirane 

 - Bezhani V., Çakalli P., Turku I., Hoxha L., Deda T. etj (1980) - Raport mbi kriteret e kerkimit e prognozimit te mineralizimit sulfur te bakrit ne shkembinjte vullkanike dhe prognoza e tij ne rajonin Helshan-Qafe Bari-Munelle-Spaç. Fondi i I K. Gj. Tirane  e prognozes bakermbajtese ne rajonin Lumezi-Kalivare-Fushe Arrezi. Fondi IKGj

 -  Bezhani V., Çakalli P., Turku I., Deda T. Kati P., Avxhiu R. etj. (1989) - Mineralizimet e bakrit ne vullkanitet e   Mirdites Qendrore, pozicioni stratigrafik, gjeneza dhe perspektiva e tij. Bul. Shkenc. Gjeol. Nr. 4 

 - Bezhani V., Çakalli P., Turku:, Deda T., Hoxha L. Avxhiu R.  etj, (1983) - Projekt mbi punimet prognozë të bakrit ne vullkanitet e Mirditës Qendrore. Fondi i I K. Gj. Tirane 

 - Bezhani V., P. Lulo., Milushi I., Deda T., Vllaho J., (1989) - Projekt mbi studimin tematik për kurorezimin e prognozes bakermbajtese ne rajonin Lumezi-Kalivare-Fushe Arrezi. Fondi IKGj

- Boshnjaku B., Neziraj A., Mulishi I., Kulici H., Deda T., Leka Gj., Gjoni V. Mineralmbajtja dhe drejtimet  prioritare te studim-kerkimeve ne Albania Simpozpum Shkencor Nderkombetar. Mitrovice  27-30 shtator 2006. Potencialet Gjeominerare-Strategjia dhe Menaxhimi i tyre. 15 faqe

- Daci A., Deda T., Hoti S (2003 ) - Raport studimor "Perspektiva e mineralizimit te bakrit dhe shoqeruesve te tij ne rajonin Qafe Bari-Munelle dhe Perlat" Fondi i I K Gjeologjike Tirane

- Deda T. (1974) - Projekt mbi rifillimin e punimeve te kerkim-zbulimit te vendburimit Munelle. Fondi i Deges Rajonale Puke.

-  Deda T. Drejtues Projekti),, Bardhoshi N., Kamberaj R. (1975, 1976) - Projekt mbi punimet e kerkim-zbulimit ne vendburimin Munelle dhe objektet per rreth. Fondi i Deges Rajonale Puke

-  Deda T. (Drejtues Projekti), Bardhoshi N., Xhindi E. (1977) - Projekt i punimeve te kerkim-zbulimit dhe  strukturalo-kerkues ne rajonin Qafe Bari-Munelle-Mushte per vitet 1977-1978. Fondi i Deges Rajonale Puke.

- Deda T., Bardhoshi N. (1979) - Projekt  mbi punimet e kerkim-zbulimit te armbajtjes ne  vendburimin Munelle per vitin 1979. Fondi i Deges Rajonale Puke.

-  Deda T., Çuçi K ., Vukzaj N. - Ndertimi gjeologjik dhe persepektiva e kerkimit te bakrit ne rajonin Porave. Referat Sesioni Shkencor 1983,  Puke

- Deda T., Leka Gj., Prendi Z. (1990) - Projekt mbi punimet gjeolgjike per zgjerimin e perspektives se  vendburimit Paluce Qendore per vitin 1990-1991. Fondi i Deges Rajonale Puke

- Deda T.,  (Drejtues Studimi)., Daci A., Hoti S. (2002 ) - Perspektiva e mineralizimit te bakrit dhe shoqeruesve te tij ne rajonin Qafe Bari-Munelle (Raport paraprak). Fondi i I. K. Gjeologjike Tirane

-  Deda  T., Prendi Z. (1990)  - Relacion mbi llogaritjen e rezervave te vedburimit te graniteve Levrushke. Puke. Fondi i Deges Rajonale Puke

 -   Deda T., Leka Gj., Lleshi N., Pjetri N. (1992) - Some features of upper part volcanics of ophiolites and related sulphide mineralization of Munella Region, Puka. Albanian Ophiolites: State of the art perspectives. Ëorkshop: Ophiolites genesis and evolution of oceanic lithosphere.

- Deda T.,  Milushi I., Neziraj A.,  Sinoimeri A., Daci A., Leka Gj, Sabri., Imami S. (2006)- Mineralizimet sulfure te bakrit dhe te shoqerusve te tyre ne Ofiolitet e Shqiperse .Simpozium Shkencor Nderkombetar. Mitrovice  27-30 shtator 2006. Potencialet Gjeominerare-Strategjia dhe Menaxhimi i tyre. 12 faqe

 - Deda T.,  Tershana A.,  Leka Gj., A Neziraj A., Seriani A., Selenica Y., Hallaci H., Boshnjaku B., Gega D. (2006) - Gjendja dhe perspektiva e lendeve jo metalore  (minerale dhe shjbje industriale) ne Shqiperi dhe mundesite e perdorimit te tyre. Simpozpum Shkencor Nderkombetar. Mitrovice  27-30 shtator 2006. Potencialet Gjeominerare-Strategjia dhe Menaxhimi i tyre. 15 faqe

- Deda T (Drejtues Studimi).,  A. Daci A.,  Milushi I., S Hoti etj  (2007) – "Studim gjeologo-ekonomik i vendburimeve te bakrit dhe atyre polimetalore ne Shqiperi" Te  dhenat baze te vendburimeve Perlat, Spac, Rehove, Arkivi i IKGJ

 - Deda T., Milushi I, Leka Gj., Daci A.-, Imami S and Gjoni S. (2006) - Copper and zinc sulphide mineralization in the ophiolite formation of Albania. Artikull Kongresi i Gjeologjise se Karpateve. Beograd 2005

-  T. Deda (Disertacion 2003) "Analize metalogjenike e mineralizimeve sulfure qe lidhen me sekuencen ekstruzive te Mirdites Qendrore ne shembullin e rajonit Qafe Mali-Munelle-Spaç"  Biblioteka Kombetare Tirane

 -  Deda T. (Drejtues Studimi), Daci A., Hoti S., Dedndreaj P., Mustafa F., Shtjefanaku D., (2004).  "Perspektiva e mineralizimeve sulfure te bakrit dhe e shoqeruesve te tij, jashte vendburimeve ne rajonin Mushte-Gurth Spaç-Spaç dhe Perlat-Tutriq".

-  Deda T ., Leka Gj  Gjoni S., Guga D. (1995). - Projekt  studimor mbi njohjen e metejshme të  ndertimit gjeogjik dhe mineralmbajtjes te rrethit te Pukes, per te percaktuar perspektiven dhe drejtimin kryesor te studimeve gjeologjike. Fondi i Deges Rajonale Puke

 -  Deda T., Sinojmeri A., Leka Gj., Lleshi N., Pjetri N. (1995) - Geological and mineralogical aspects of the Munella gold bearing sulphide deposit. Poster. VVorkshop: On Albanian ophiolites and related mineralization.

-  Deda T.(Drejtues Studimi), Vaso P.,  Seriani A., Leka Gj., Hallaci H., etj (2001) - Raport Shkencor: "Studim   pergjithesues mbi gjendjen e materialeve jometalore ne Shqiperi. (lende te para te ndertimit dhe te industrise se lehte). Studime te avancuara gjeologjike, radiokative dhe ambientale per venien e tyre ne qarkullim ekonomik". Fondi i I K Gjeologjike Tirane

-  Deda T., Daci A., Hoti S. (2004, 2005) - Projekt mbi vleresimin gjeologo-ekonomik te mineralizimeve te bakrit ne Shqiperi Fondi i IKGj Tirane

- Doci P., Hallasco P., Milushi I. Leka Gj., Deda T. (2005) - Cultural and natyral inheritance of Komani area. PROGEO ËG-1 SUBREGIONAL  MEETING AND FIELD , TRIP TUIRANA. ALBANIA MAY 12-17, 2005
-  Gega D., Leka Gj., Deda T. (2000) - Raport studimor mbi vleresimin e gureve dekorative te brezit   perendimor te ofioliteve te Shqiperise. Fondi i I K Gjeologjike, Tirane

-  Ferrini V., Matarelli L., De Vito K., Çina a., Deda T (2003) - The Koman daësonite and realgar-orpiment deposit, Northern Albania: inferences on processes of formation. The Canadian Mineralogist Vol41 413-427

- Grazhdani  A., Tuzi H., Deda T., Hoxha V. (1989). - Tektonika terthore ne Albanidet dhe mineralizimet e reja te lokalizuar ne te. Buletini I Shkenceve Gjeologjike nr 4.1989

- Grillo V., Bezhani V., Deda T., Shtjefanaku D., Boshnjaku B etj (1989) - Studim tekniko-ekonomik mbi perspektiven e industrise se bakrit deri ne vitin 2000. Fondi IKGJ

-  Gjata K., Milushi I., Deda T., Daci A (1996) - Geological constraints of tëo ophiolitic belt: Evolution and implications. Ëorkshop: Convegno Italo-Albanese. Georisorse delle ofioliti albanesi ed innovazione tecnologica. 

-  Hoxha L., Deda T., Imami S., Gjeçi … (2001) - Pergjithesimi i punimeve gjeologo-gjeofizike-gjeokimike te kryera me rajonin Reps-Spaç-Gurth Spaç-Qafe Bari-Bicaj-Shemri-Qafe Mali. Fondi i I K Gjeologjike Tirane

- Hoxha L., Skott P.,. Eyre J., Deda T., Gega D. (2003) - Industrial minerals and rocks of Albania. Mineral Exploration and Sustainable Development. Procee ding of the Seventh Biennial SGA meting Athens/ Grecee 24-28 August 2003

-  Kati P., Çarçani T.,  Sinoimeri A., Deda T., Pjetri N (1987) - Raport mbi kimizmin e xeherorve te Munelles. Fondi i I K Gjeologjike.

-  Lazo P., Cullaj A., A. Arapi and Deda T., l. (2004) - Arsenic in soils environment in Albania. Trace Metals and other Contaminants in the envirmoemnt, Volume 9 237-256

- Leka Gj., Gjoni S., Pjetri N ., Deda T., Ndoka M., Guga D. (1997) - Ndertimi gjeologjik dhe pasurite minerale te Pukes. Fondi i Deges Rajonale Puke

-  Leka Gj., Hallaçi H., Vaso P.,  Deda T. (2000) - Harta e gureve dekorative te Shqiperise ne shkalle 1:500000. Teksti sqarues (Poster) Kongresi i 8te Shqiptar i Gjeoshkencave

-  Leka Gj ., Gega D., Deda T. (2000) - Studim i vleresimit kompleks te lendeve te para per prodhimin e çimentos ne Shqiperi. Arkivi I IKGJ Tirane

-  Leka Gj., Deda T., Vukzaj N. (2002). Tipet e mineralizimt sulfur ne rajonin Qafe Bari- Munelle. Buletini i Shkencave Gjeologjke. Nr 1/2002 f. 43-54

-  Lulo P., Kamberaj R., Shtjefanaku., Deda T., Stillo M., Kaçaj M. (1988) - Studim  mbi vleresimin gjeologo-ekonomik te xeheroreve piritoze te Mirdites Qendrore.  Fondi i IKGJ 

 - Lleshi N., Leka GJ. Deda T. (1989) - Raport mbi rezutatet e punimeve te kerkim-  zbulimit te vendburimit Munelle me llogaritje te rezervave me gjendje 1.1.1989.   Arkivi i SHGJSH Tirane.
-   Milushi I., Meshi A., Hoxha A., Deda  T., Marto A., Gurabardhi L. (2004) - Sheet dyke complex of the Mirdita ophiolite (Albania). Struktural evidens. 5-th Inter national Symposium on Eustren Mediterranean Geology. Thessaloniki, Grecce, 14-20 April 2004

 - Milushi I. Neziraj A., Deda T., Daci A., Dedndreaj . (2005) Gold bearing sufide mineeralizations related to the extrusive rocks of the Alnabian Opohilite, Society for Geology Applied to Minerals Deposites. 8- th Biennial SGA Meeting. Minerral Depo sit Research; Meeting the Global Challenge August 20-23, 2005 Beijing China

 - Milushi I., Kodra A., Gjata K... Deda T., Leka Gj., Puca N etj - (2007)- Gjeologjia dhe Metalogjenia e Shqiperise-Nje shkurtimore reklamuese dhe prezantuse (Monografi) Fondi i IKGJ.Tirane 2007

- Milushi I., Deda T (bashke drejtues)., Mekshiqi N. etj (2007)- Raport shkencor me teme: Mineralet e dobishme kryesore te Shqiperise Nje shkurtimore reklamuese dhe prezantuse (Monografi). Fondi i IKGJ.Tirane 2007.

- Milushi I,., Deda T ..E Sterjo etj (2007)- Raport shkencor me teme "Vleresimi i pasurive minerale dhe gjeoturistike pergjate koridoreve rrugore Durres-Kukes-Prizren dhe Shengjin-Bajram Curri-Gjakove Fodi i IKGj.Tirane

- Mustafa F., Deda T., Kodra B., Shallo M., Balla A., Bardhoshi N (1976) - Ndertimi gjeologjik dhe strukturor i rajonit Munelle-Gurth Spac dhe persepektiva e mineralmbajtjes se tij. Sesion Shkencor Prill 1976 Puke41.

- Milushi I., Meshi A.,. Neziraj A., Hoxha I., Deda T., Daci A . Mirdita ophiolite (Albania): Neë edvidence on gabbroic section and  sheeted dyke complex. Northern Balkan Peninsula  OPHIOLITES 2008, 31maj-6 qërshor 2006. Procee dings

- Milushi, Meshi A.,Neziraj A ., Deda T. (2006) - Sheets dyke complex of the Mirditta, an exellent geological site, Albania. 4 -th  Europian geopark’s meeting , 2-5 oktober 2003, Anogia Crete Grecce. Proceedings volume.Crete 2006 

 - Neziraj A., Milushi I., Deda T., Boshnjaku B., Daci A., Imami S., Leka Gjh and Hakorja (A -2006).  Concentrations of precious metals (PGE+Au) in sulphide mineralizations of basic rocks of centrals-northern Mirdita, Albania. Artikull shkencor,  Proceedings XVIIIth Congress of the Carapathian-Balkan Geological association. September 3-6, 2006 Belgrade, SerbiaKongresi i Gjeologjise se Karpateve. Beograd 2006

- Neziraj A Milushi I,  Deda T. .. etj (2005) - Studim shkencor "Mbi vleresimin e  platinmbajtjes se mineralizimeve sulfure ne shkembinjte bazike te Shqiperise vullkanitet e Shqiperise". Fondi I IKGJ Tirane

- Tershana A., Sulejmani R., Deda T. (1985) - Raport  tematiko-pergjithesues per vleresimin e lendeve te para refraktare ne Shqiperi. Fondi i I K Gjeologjike.

- Toyrey J.C.., Beqiraj E., Mullor F., Sinoimeri A., Deda T. (2004) - Minerlogical of zeolites from Munella region Albania. 5-th Inter national Symposium on Eustren Mediterranean Geology Thessaloniki, Grecce, 14-20 April 2004

- Seriani A., Milushi I., Leka Gj., Karaj N., Deda T.  The GRAIN Size and Lithology of aggre gates in the rivers Vjosa , Shkumbini  and Mati, ALBANIA). RËER Protection challenger for all. Internacional conference oktober 19-21, 2004. Prishtina , Kosova

 - Seriani A., Deda T., Leka Gj. etj (2001). Studim per vleresimeve e disa mineraleve industrialene Shqiperi. Fondi i I K Gjeologjike Tirane

 - Sinoimeri Z., Ostrosi B.,Grazhdani A., Peshkopia A., Vaso., P. Deda T. (1972) -  Projekt mbi perspektiven te kerkimit per Arsenik dhe Zhive ne rajonet Koman dhe Qerret te Pukes. Fakulteti Gjeologji Miniera Tirane. 1972

-  Sinoimeri Z., Ostrosi B.,Grazhdani A.,  Peshkopia A., Vaso., P. Deda T.  (1977) -  Te dhena paraprake  mbi tipet e mineralizimit te zhives ne nje rajon te Mirdites Veriore te zones tektonike te Mirdites. Permb Studimesh Nr. 2 1978 f 121-136
64.

 -  Zaçaj M ., Shallo M., Deda T., Daci A., Çina A., Alliu I. (2001) - Monografia e Bakrit "Gjeologjia edhe metalogjenia e mineralizimeve te bakrit te Shqiperise. Fondi i IK Gjeologjike Tirane.