Album pianistik

Album pianistik

Album pianistik
Këtu po paraqesim faqet-partitura të pjesës "Jehon Bjeshke" të përfshir në këtë libër me krijimtari muzikore të autores Sabrie Nushi..1
                                                     2
   

3                                                      4
    

5                                                      6
     

7                                                        8