DR. GJOVALIN LEKA

DR. GJOVALIN LEKA

DR. GJOVALIN LEKA
Mbiemri                               Leka                                        
Emri                                    Gjovalin
Datelindja                           15 . Shtator .1961
Origjina                               Shqiptare
Gjendja  familjare               Martuar

Adresa e punes                  Sherbimi Gjeologjik Shqiptar Departamenti i Burimeve minerale dhe Hidrokarbureve Adresa Blloku Vasil Shanto

Tel + 355 4 240613
Cel.0684041789

 

Vendlindja    Gojan Puke

Vendbanim   Allias Tirane

Studime Universitare   Universitet i Tiranes, Fakulteti i Gjeologjise dheMinierave 1980- 1986

Studime Pasuniversitare Mbaruar studimet pasuniversitare ne fushen e metalogjenise, dhe mbrojtur doktoraturen  me teme:"Karakteristikat dhe zonaliteti i mineralizimit sulfur ne vendburimin e Munelles,Konkluzione mbi gjenezen"2004

Vendi i punes Ndermarrja Gjeologjike Puke 1986-1998,  Instituti i Kerkimeve Gjeologjike 1998- 2006, Gjeologjia Civile dhe Reziqeve natyrore 2006 – 2008

2008 e ne vazhdim Deparatamenti i Burimeve Minerale dhe Hidrokarbureve

 

Gjuhe e huaj   Rusisht, Anglisht

Titulli       Doktor i Shkencave

 

Aktiviteti

 

15 janar 1986- 31 maj 1990 Inxhinjer Gjeolog ne Vendburimin Munelle

1 prill    1990-  31  gusht 1995    Kryegjeolog i Ndermarrjes Gjeologjike Puke

1 shtator 1995- 30 maj    1998    Drejtor i Ndermarrjes Gjeologjike Puke

1 qershor 1998- 30 shtator  1998   inxhinjer ne ndermarrjen gjeologjike Puke

1 tetor 1998 30 dhjetor 2001  inxhinjer ne Institutin e Kerkimeve Gjeologjike Tirane.

Janar 2001-Dhjetor 2003 Emigrim ne Sh.B.A

Mars 2004 –Tetor 2006 inxhinjer ne Instituti i kerkimeve  Gjeologjike

Tetor 2006- Tetor 2008 e ne vazhdim Drejtor i Gjeologjise Civile dhe Rreziqeve          natyrore

Tetor 2008 e ne vazhdim Drejtor Deparatamenti i Burimeve Minerale dhe Hidrokarbureve

 

Veprimtaria kerkimore shkencore

I- Projekte , Relacione dhe Raporte gjeologjike

A-Projekte gjeologjike

1- Leka. Gj.,Guga. D.  (1987 ) Projekt mbi punimet e kerkim zbulimit ne vendburimin munelle .  Fondi. Nd. Gjeol.Puke

2- Leka . Gj., Pjetri. Gj., Lleshi. N. (1990)Projekt mbi punimet e kerkim zbulimit ne  rajonin Qafe Bari. Fondi. Nd. Gjol. Puke.

3- Deda. T.,Leka. Gj., Prendi. Z.( 1990) Projekt mbi punimet e kerkim zbulimit per zgjerimin e perspektives se objektit Paluce Qendrore . Fondi. Nd . Gjeo. Puke.

4- Leka. Gj., Salivrata. S. (1993) Projekt mbi punimet e kerkim zbulimit ne vendburimin Lak Roshi objekti Paluca Qendrore dhe Lindore. Fondi. Nd. Gjeo. Puke.

5- Leka. Gj., Lleshi. N (1993) Projekt mbi punimet  e zbulimit per ngritjen ne kategori te rezervave te bakrit ne kuadrin e bashkepunimit  Shqiptaro -Gjerman per hapjen e vendburimit Munelle. Fondi .Nd. Gjeo.Puke  

6- Guga. D.,Leka. Gj. (1993) Projekt mbi punimet gjeologjike te  kerkim zbulimit  ne vendburimin Lak Roshi ( zona 1,2 ,4 ) objekti Paluca jugore

dhe lindore . Fondi . Nd. Gjeo. Puke.

7-Bezhani. V.,Lula.P., Guga. D.,Leka.Gj.(1994) Projekt  mbi punimet  e kerkimit per baker te pasur ne zonen nr. 2 Lak Roshi . Fondi. Gjeol.  Puke.

8-Deda. T., Leka. Gj., Guga. D.(1994 )  Projekt studimor mbi njohjen e metejshme te ndertimit gjeologjik dhe mineralmbajtjen ne rajonin e Pukes. Percaktimi i perspektives dhe i drejtimeve kryesore te studimeve dhe kerkimeve gjeologjike. Fondi. Nd. Gjeol. Puke.

9-Leka. Gj.,Lleshi. N. (1995)  Projekt mbi punimet gjeologjike te kerkim zbulimit ne venburimin Munelle. Fondi. Nd. Gjeol. Puke.

10-Guga.D.,Leka. Gj. (1997)  Projekt mbi rivlersimin dhe studimin e metejshem te xhameve vullkanike dhe ceoliteve ne rajonon Qafe Bari-Munelle. Fondi . Nd. Gjeol. Puke.

11- Leka. Gj., Hallaci. H., Gega. D. (1998)  Projekt mbi perpilimin e hartes se gureve dekorativ te Shqiperise shk. 1:500000 si dhe teksin sqarues te saj.Fondi i Inst. Ker. Gjeol. Tirane.

12 -Leka. Gj., Gega. D.,Vaso.P.,Boshnjaku. B. (1999)  Projekt mbi vlersimet komplekse te lendeve te para per prodhimin e cimentos ne Shqiperi. Fondi .  Inst. Ker Gjeol. Tirane.

13- Leka.Gj., Gega. D (2000) Projekt mbi guret dekorativ ne Shqiperi  (Atllas Prezantues). Fondi . Inst . Ker. Gjeol. Tirane.

14.Deda .T, Daci. A, Milushi.I, Leka.Gj (2006) Vlersimi gjeologo ekonomik i xeheroreve te bakrit dhe atyre polimetalore ne Shqiperi.Ndertimi i bazes se te dhenave  per vendburimet Spaç,Perlat, Palaj, Karme, Lak-Roshi –Fushe Ares dhe Golaj-Nikoliq(viti 2006. Fondi i Sh.Gj.Sh)

15- Leka.Gj, Mazreku.A, Avxhiu B Gjeoinformatizimi dhe ndertimi i bazes se te dhenave per hidrogjeologjine, gjeologjine inxhinjerike, gjeoambjentin dhe pedologjine sipas hartave digjitale ne shkalle 1:25000.Viti 2007.Fondi Sh.Gj.Sh

16. Milushi. I, Kodra. A, Onuzi. K, Deda. T. Leka.Gj  " Projekt mbi Gjeologjine dhe Metalogjenine e Shqiperise" Viti 2007. Fond i Sh.Gj.Sh

17. Milushi. , Deda. T. Leka.Gj  etjer " Projekt mbi Mineralet e dobishme kryesore te Shqiperise" Viti 2007. Fond i Sh.Gj.Sh

18.Leka Gj ,Mazreku A, Avxhiu A Projekt mbi Gjeoinformatizimin dhe krijimin e bazes se te dhenave per Gjeologjine inxhinjerike, hidrogjeologjise  dhe gjeoambjentit . Viti 2007. Fond i Sh.Gj.Sh

19. Muceku Y, Leka  Gj, Gjoni V  Projekt mbi rajonizimin gjeologo inxhinjerik te Qytetit te Beratit. Viti 2007. Fond i Sh.Gj.Sh

20 Neziri A, Leka Gj, Perpilimi dhe botimi I hartes se Mineraleve te Dobishme te Shqiperise

Viti 2008 Fond i Sh.Gj.Sh

 

B-Raporte dhe relacione gjeologjike

 1- Lleshi. N.,Leka. Gj.,Deda. T. (1990)   Raport mbi rezultatet e punimeve gjeologjike te kerkim zbulimit ne vendburimin Munelle dhe llogaritja e rezervave me gjendje 1. 1. 1989 .  Fondi. Nd. Gjeol.  Puke.

2-Leka. Gj.  (1993)   Studim mbi gjendjen e rezervave dhe volumin e punimeve te vendburimeve, objekteve dhe shfaqjeve minerale metalore dhe jo metalore me gjendje  1. 1. 1993 .Fondi . Nd. Gjeol. Puke.

3-Alia. P., Leka. GJ.,(1996)   Relacion mbi punimet gjeologjike te kryera  per baker ne rajonin Bicaj ( objekti Lapidar, Precaj Perendimor, Braka e  Palmes, Qafa e Ajtyres, Prroj i zi.  Fondi i. Nd. Gjeol. Puke.

4- Leka. Gj., Alia. P. (1997)  Relacion mbi punimet gjeologjike te kryera per baker ne  objektin Lumardhe. Fondi. Nd. Gjeol. Puke.

5 - Leka. GJ., Gjoni. S.,Pjetri. N., Ndoka. M., Guga. D., Lleshi. N., Deda. T., Alia. P., Hasa. B.  (1997) Studim mbi ndertimin gjeologo strukturor, mineralmbajtjen, perspektiven dhe drejtimet e punes kerkimore shkencore per te ardhmen ne rajonin Puke. Fondi. Nd. Gjeol. Puke.

6 -  Leka . Gj., Hasa. B., Alia. P. (1998) Relacion mbi punimet gjeologjile te kerkim zbulimit per baker ne rajonin Braka e Thive . Fondi . Nd. Gjeol. Puke.

7 -  Leka. Gj. (1998)  Relacion mbi punimet gjeologjike te kryera per baker ne objektin Kimez ne rajonin Qafe Bari- Munelle. Fondi . Nd. Gjeol . Puke.

8 - Lulo. P., Turku. I, Deda. T.,Grillo.V., Leka. Gj.,Guga. D., Zaganjori. B. (1988)  Studim tematiko pergjithsues per hapjen e perspektives per pirite ne rajonin e Mirdites Qendrore. Fondi  Inst. Ker. Gjeol. Tirane.

9-Bezhani. V., Lulo. P., Sinoimeri. A., Leka. Gj. , Legisi.M.  (1995) Studim i strukturave xeherore ne rajonin e vendburimeve Paluce,Lak Roshi, Tuc, Qafe Bari, Munelle, Gurth,  Spac, Mashterkore. Fondi. Inst. Ker. Gjeol. Tirane.

 10 -Shkupi. D., Lleshi. B.,Duka .A. Boshnjaku. B., Nikolla. M., Leka. Gj. (1995)  Studim mbi mermeret dhe guret dekorativ te Shqiperise .Fondi . Inst. Ker. Gjeol. Tirane.

11- Leka. Gj, T.Deda 1994 . Vlersimi gjeologo inxhinjerik i rreshqitjeve ne fshatrat Fierze, Apripe,  Miliska.Fondi. Dega rajonale Puke

12- Leka. Gj.(1995) Vlersimi gjeologo inxhinjerik i rreshqitjeve ne fshatin Kimez Fondi. Dega rajonale Puke

13-. Leka. Gj.(1996) Studim hidrogjeologjik mbi humbjen e ujrave ne fshatin Paluce per shkak te punimeve te minieres. Fondi. Dega rajonale Puke

 14 -Leka. Gj., Hallaci. H. , Vaso. P.,Gega. D. Boshnjaku. B.  (1999)  Harta e gureve dekorativ te Shqiperise shk.  1:500000 tesi shpjegues i saj.  Fondi i Inst. Ker Gjeol. Tirane.

15 -Gega. D., Leka. Gj.,Deda. T., (1999) Vlersimi i gureve dekorativ ne brezin perendimor te  ofioliteve  te  Shqiperise .  Fondi i Inst. Ker. Gjeol. Tirane.

16-Hoxha.L.,Grazhdani. A.,Ostrosi. B., Leka. Gj. (1999) Tekst sqarues i Hartes Metallogjenike te Shqiperise.Fondi i Inst. Ker.Gjeol.Tirane

17-Deda. T.,Vaso. P.,Dino. LL.,Serjani. A.,Hallaci. H.,Langora. Ll.,  Leka. Gj.  (1999)  Studim pergjithsues mbi gjendjen e materialeve jometalore ne shqiperi  ( lendet e para te ndertimit e te industrise se lehte. Studime te avancuara gjeologjike, radioaktive e ambjentale per venien e tyre ne qarkullim ekonomik. Fondi . Inst. Ker. Gjeol.Tirane.                   

18 -Leka. Gj., Gega. D.,Deda. T.,Vaso. P., Koci. M., (2000)   Vlersime komplekse te lendeve te para per prodhimin e cimentos ne Shqiperi. Fondi . Inst. Ker. Gjeol. Tirane.

19- Leka.Gj, Mazreku.A, Avxhiu B Raport vjetor per projektin e koduar VI-1 me teme: Gjeoinformatizimi dhe ndertimi i bazes se te dhenave per hidrogjeologjine, gjeologjine inxhinjerike, gjeoambjentin dhe pedologjine sipas hartave digjitale ne shkalle 1:25000 per vitin 2007. Fond i Sh.Gj.Sh

20. Leka .Gj, Gjovreku. L, Jesufati. M (2007)  Raport mbi kushtet gjeologo inxhinjerike te ndodhura ne fshatin Guri i Zi, Komuna Guri i Zi Shkoder. Viti 2007 .Fondi i Sh.Gj.Sh

21. Deda .T, Daci. A, Milushi.I, Leka.Gj (2007) Raport mbi "Vlersimin gjeologo ekonomik i xeheroreve te bakrit dhe atyre polimetalore ne Shqiperi.Ndertimi i bazes se te dhenave  per vendburimet Spaç,Perlat, Palaj, Karme, Lak-Roshi –Fushe Ares dhe Golaj-Nikoliq" (viti 2007. Fondi i Sh.Gj.Sh)

22. Milushi. I, Kodra. A, Onuzi. K, Deda. T. Leka.Gj  etjer " Raport mbi Gjeologjine dhe Metalogjenine  e Shqiperise" Viti 2007. Fond i Sh.Gj.Sh

23. Milushi. , Deda. T. Leka. Gj.  etj " Raport mbi Mineralet e dobishme kryesore te Shqiperise" Viti 2007. Fond i Sh.Gj.Sh

24. Gjoni.V, Leka.Gj  Studim mbi fenomenet gjeodinamike te ndodhura ne fshatin Rerez, Komuna Kutalli, qarku Berat. Viti 2007. Fondi i Sh.Gj.Sh

25. Gjovreku. L, Leka. Gj, Dardha. M. Raport mbi kushtet gjeologo inxhinjerike  te rreshqitjeve te ndodhura ne fshatin Ganjolle. Komuna Guri i Zi Shkoder .Viti 2007 Fondi i Sh.Gj.Sh.

26.Leka Gj, Josufati M, Mazreku A. Gjeoinformatizimi dhe ndertimi I bazes se te dhenave  per hidrogjeologjine, gjeologjine inxhinjerike gjeoambjentin dhe pedologjine  sipas hartave dicitale ne shkalle 1:25000. Viti 2008. Fondi i Sh.Gj.Sh

27.Gjoni V, Muceku Y, Nenaj S, Lleshi Ll,Leka Gj Rajonizimi gjeologo inxhinjerik I qytetit te Beratit per zhvillimin urban te ti. Viti 2008 Fondi i Sh.Gj.Sh

 

Artikuj shkencore te botuar

1 -Leka. Gj., Pjetri. N., Lleshi. N.(1995)  Vecorite morfologjike te depozitimeve sulfurore  te bakrit ne rajonin Lak Roshi. Buletini i shkencave gjeologjike.

2  -Sinoimeri. A., Deda. T. , Leka. Gj., Pjetri. N.(1995) Aspekte gjeologo - mineralogjike te depozitimeve sulfide armbajtese te vendburimit Munelle.   Buletini i shkencave gjeologjike.

3- Lulo. P., Bezhani. V.,Sinoimeri. A., Leka. Gj., Legisi. M., (1996) Ore struktures of the Paluce, Lak Roshi, Tuc, Qafe Bari, Munelle, Gurth, Spac, Mashterkore, ore deposits, Mirdita zone, Albania.

Strukturat xeherore ne rajonin e vendburimeve, Paluce, Lak Roshi, Tuc, Qafe Bari, Munelle, Gurth, Spac,Mashterkore,, zona Mirdita, Shqiperi.

Pasurite minerale te ofioliteve Shqiptare dhe rinovime Teknologjike.  Convegno Italo- Albanese  ( Tirana, Albania 10-13 Aprile 1996).

4- Bezhani . V., Milushi. I., Grillo. V., Mustafa. F., Lulo. P., Leka. Gj., Bicaj. Z., Kalina. P., ( 1996)  A reliew on Copper   sulphide mineralization of Albania Convegno Italo- Albanese  ( Tirana, Albania 10-13 Aprile 1996.

5- Leka. Gj., Hallaci. H., Vaso. P., Avxhiu. A., Boshnjaku. B., Gega. D., Deda. T.,  (2000 )  Harta e Gureve Dekorativ te Shqiperise

Kongresi i 8- te Shqiptar i Gjeoshkencave. Pozicioni i Albanideve ne brezin e rrudhosur Alpin Mesdhetar.

6  Leka. Gj, Deda. T, Vukzaj . N    Tipet e mineralizimit sulfur ne sektorin Qafe Bari –Munelle.Bul.Shken.Gjeol.1 viti 2002.

7.Leka. Gj, Deda. T, Neziri. A. Lendet e para per prodhimin e cimentos ne Shqiperi.Revista gjeologjike e Sherbimit gjeologjik Shqipetar 2005.

8. Milushi. I, Leka. Gj, Deda. T Cultural and natural inheritance of Koman Area e botuar ne librin. Ten years geological heritage in SE Europe.May 2005

9.Milushi. I, Serjani. A, Leka.Gj   Cultural and natural heritage of Tirana –Kruja-Milot region e botuar ne librin. Ten years geological heritage in SE Europe.May 2005

10. Serjanin. A,  Hallaqi. H, Leka.Gj  The Areas of karst exploration in south Albania Belgrade-Kotorr 2005

11. Serjani. A ,Leka. Gj , Shenjatari. A  Magnezia in Albania. Mag Min2005.The international Conference for global supply processing, markets and R& Din Magnesia Junie 2005 Austri.

12. Boshnjaku. B, Neziraj. A, Milushi. I, Deda. T, Leka . Gj (2006 ) Potencialet gjeominerare – Strategjia dhe Menagjimi i tyre ( 27-30 Shtator 2006, Mitrovice)

Mineralmbajtja dhe drejtimet prioritare  te studim – kerkimeve ne Albanide.

13. Serjani. A, Leka. Gj  (2006 ) Potencialet gjeominerare – Strategjia dhe Menagjimi i tyre ( 27-30 Shtator 2006, Mitrovice) Klasifikimi gjenetik  i mineraleve dhe shkembinjeve Industriale te Shqiperise

14. Leka.Gj, Deda. T, Sinoimeri. A (2006 ) Potencialet gjeominerare – Strategjia dhe Menagjimi i tyre ( 27-30 Shtator 2006, Mitrovice) Pozicioni hapsinor,Vecorite dhe morfologjia e trupave xeherore te mineralizimeve sulfure te bakrit,zinkut  dhe squfurit ne rajonin Qafe Bari-Munelle

15. Deda. T, Milushi.I, Neziraj, Sinoimeri.A, Leka.Gj, Imami.S (2006) Potencialet gjeominerare – Strategjia dhe Menagjimi i tyre ( 27-30 Shtator 2006, Mitrovice.

Mineralizimet sulfure te bakrit dhe shoqeruesit e tyre ne ofiolitet e Shqiperise

16. Beçiraj.A, Hyseni.A, Leka.Gj, M.Mata (2006 ) Potencialet gjeominerare – Strategjia dhe Menagjimi i tyre ( 27-30 Shtator 2006, Mitrovice)  Aspekte gjeologo strukturore  te akujferit Rogozhina

17. Hallaçi. H, Leka.Gj, Neziraj. A, Dardha.M, Avxhiu.A (2006) Potencialet gjeominerare – Strategjia dhe Menagjimi i tyre ( 27-30 Shtator 2006, Mitrovice.

Vlersimi i gureve dekorative ne Shqiperi dhe menagjimi i tyre

18. Hallaçi. H, Leka Gj, Guret dekorative.Mermeret ne Shqiperi dhe menagjimi i tyre

Buletini i shkencave gjeologjike 2/2006

19 Leka Gj, Deda T, Milushi I, Halucaj G. Mineralet dhe shkembinjte industrial garanci per investime ne Shqiperi (viti 2008) botuar ne revisten shkencore Nafta Shqiptare .Volumi nr 161 2008. Albpetrol Sha Patos.

20.Deda T, Milushi I, Leka Gj Drin Valley(northern Albania) a a spectacular bio-geological site . ProGEO Working Group I Annual Meeting ist-5th October 2008Rab Island,Croatia